Regulamin serwisu internetowego

Art. 1. [Informacje podstawowe]
 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: www.chodzeibiegam.pl (zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Fundacja Chodzę i Biegam z siedzibą w Warszawie (02-972) przy Al. Rzeczypospolitej 1, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000939611, REGON: 520742414, NIP: 9512531573 (zwany dalej „Usługodawcą”).
 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować się za pośrednictwem:
  • poczty e-mail: fundacja@chodzeibiegam.pl
  • telefonicznie: +48 782 351 910
  • Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 12.2023 r.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany
Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]
 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności:
  • działalność na rzecz osób chorych, z niepełnosprawnościami,
  • wspieranie rozwoju i aktywizacja życiowa i zawodowa różnych grup społecznych oraz sportowców,
 • pomoc społeczna i wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji życiowej – przeciwdziałanie uzależnieniom,
 • działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie w tym pozaszkolne formy edukacji,
 • profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia, w tym budowa prywatnego szpitala specjalistycznego oraz wsparcie personelu medycznego w zakresie podnoszenia kwalifikacji,
 • ochrona środowiska i
 1. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usługi płatne i bezpłatne:
 • w ramach sklepu internetowego – sprzedaż treści cyfrowych w postaci autorskich publikacji Usługodawcy; sprzedaż czasowego i odnawialnego dostępu do treści cyfrowych Usługodawcy,
 • w ramach sklepu internetowego – sprzedaż produktów,
 • założenie konta użytkownika,
 • subskrypcja newslettera,
 • dokonywanie wpłat na rzecz
 1. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.
Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]
 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
  • urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
 • przeglądarkę internetową,
 • pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
 • adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie lub zapisania się na newsletter,
 • numer telefonu i adres poczty e-mail w celu złożenia zamówienia on-
 1. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze
Art. 4 [Prawa konsumenta]
 1. Każdej osobie, która dokonuje zakupu produktów lub usług jako konsument, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania
 2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zobowiązany jesteś do złożenia oświadczenia woli w tym względzie. Możesz skorzystać ze znajdującego się na samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy, jak wyślesz nam wiadomość e-mail lub odręczne pismo z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym produkcie lub usłudze z oświadczeniem, iż odstępujesz od umowy.
 3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu wyślesz nam maila lub pismo.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą i z tego powodu my zobowiązani jesteśmy zwrócić na Twoją rzecz poniesione przez Ciebie płatności, a Ty zobowiązany jesteś do zwrotu zakupionych produktów.
 5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (o ile takie poniosłeś). Płatność może zostać przez nas wstrzymana do czasu otrzymania od Ciebie produktów z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania. Twoje płatności zwrócimy Ci przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że zażądasz, abyśmy zwrócili Ci Twoje środki w inny sposób.
 6. Produkty powinny zostać zwrócone nie później niż 14 dni, od dnia, w którym odstąpiłeś od Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie będziemy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy ciąży na Tobie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Art. 5 [Newsletter]
 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
 2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili kontaktując się z Usługodawcą.
Art. 6 [Wpłaty na rzecz Fundacji]
 1. Fundacja udostępnia na Stronie aktualną listę metod umożliwiających dokonywanie płatności na rzecz Fundacji.
 1. Wsparcia finansowego Fundacji można dokonać korzystając z jednej z poniższych metod:
  • dokonując wpłaty na podany numer rachunku bankowego,
  • korzystając z zakładki na Stronie “Darowizna” przekierowującej do serwisu
Art 7 [Darowizny online poprzez serwis PayU]
 1. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej darczyńcą.
 2. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisów PayU.
 3. Serwis PayU umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Fundacji Chodzę i Biegam z przeznaczeniem na realizację celów statutowych organizacji.
 4. Przekierowanie do serwisu PayU następuje poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij darowiznę” umieszczonego na stronie https://chodzeibiegam.pl/.
 1. System PayU umożliwia natychmiastowe wysyłanie płatności online za pomocą rachunku bankowego, karty kredytowej i innych źródeł.
 2. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają
 3. Fundacja zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002
 4. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest serwis PayU.
 1. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 2. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłatach darowizn bez ich wiedzy i zgody.
Art. 8 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]
 1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia
 2. Wszystkie reklamacje,       uwagi i zastrzeżenia       możecie kierować na adres: fundacja@chodzeibiegam.pl
 1. Reklamacja powinna zawierać:
  • Twoje imię oraz adres e-mail,
 • dokładny opis i powód reklamacji,
 • Twoje żądania, propozycje i
 1. Postępowanie reklamacyjne trwa 14
 2. Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową.
Art. 9 [Rozwiązywanie sporów]
 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
Art. 10 [Ochrona danych osobowych]
 1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://chodzeibiegam.pl/polityka-prywatnosci/
Art. 11 [Wzór formularza odstąpienia od umowy]

wzór oświadczenia: [WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: Fundacja Chodzę i Biegam, Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Wesprzyj nas!
Ty też możesz pomóc!